bf pic

Tuesday, November 21, 2017

CROATIAN -- BENJAMIN FULFORD. 20:11:2017Čistka kazarske kabale se ubrzava: Oluja marinaca CIA HQ; Više od 2000 optuženih u SAD-u; raspad mreže kontrole u Europi


20. studenog 2017.Čistka sotonističke kazarske kabale koja je pretvorila Zapad u zlo ubrzava se na neporeciv način. Ono što je najvažnije, izvori iz Pentagona potvrđuju višestruke internetske izvještaje o tome da su marinci proteklog vikenda ušli u stožer CIA-e. Jedan od ciljeva bio je prekid operacije Mockingbird, grupe CIA-e koja je pretvorila masovne medije, kao što su Google, Facebook, itd. u masovnu propagandu kontrole uma, kažu izvori NSA.

Institucionalni nasljednici skupine koja je ubila predsjednika Johna F. Kennedyja također se okružuju, prema izvorima Pentagona. "Ministarstvo pravosuđa i [specijalni savjetnik Robert] Mueller rade prekovremeno i mogu premašiti 2000 zapečaćenih optužnica", kaže izvor Pentagona.

Ovi potezi, u kombinaciji s čistkom svih članova saudijskih kraljevskih obitelji i vojske koji su bili povezani s 9/11, kao i uklanjanjem zimbabveovog diktatora Roberta Mugabea i skorašnje uklanjanje izraelskog sotonističkog premijera Benjamina Netanyahua, ne ostavljaju nikakvu sumnju da su dugo očekivana uhićenja i okruživanje kabalista širom svijeta počela.

Obiteljska grupa Rothschild/Saxe Gotha također gubi kontrolu nad Europom. U Njemačkoj, kancelarka Angela Merkel (Hitlerova kći) nije uspjela formirati novu vladu. U Francuskoj, stotine zakonodavaca iz stranke Rothschilda i roba predsjednika Emmanuela Macrona je prebjeglo, jer masovni prosvjedi protiv ovog kradljivca izbora izbijaju diljem zemlje. U Engleskoj, Rothschildov premijer-rob Theresa May također je nepopularna i očekuje se da će uskoro biti uklonjena.

РУССКИЙ -- Бен Фулфорд 20 ноября 2017 года

Бен Фулфорд 20 ноября 2017 года: Очищение от хазарской кабалы ускоряется: захват морскими пехотинцами штаб-квартиры ЦРУ; более 2000 обвинительных приговоров в США; крах сети контроля в Европе.
Очищение от сатанинской хазарской кабалы, превратившего Запад в зло, ускоряется невооруженным взглядом.  Самое главное, источники Пентагона подтверждают многочисленные интернет-сообщения  (одно из них будет после отчета Бена)  о том, что экспедиционный отряд морских пехотинцев штурмом захватил штаб-квартиру ЦРУ в минувшие выходные.  Одна из целей состоит в том, чтобы закрыть "Операцию Пересмешник", группу ЦРУ, которая превратила СМИ, а также Google, Facebook и т. д. в массовую пропаганду контроля над разумом, говорят источники АНБ.

Согласно источникам из Пентагона, институциональные наследники группы, убившей президента Джона Ф. Кеннеди, также обложены со всех сторон.  ” Министерство юстиции и [Спецпрокурор Роберт] Мюллер работают сверхурочно, и, возможно,  число опечатанных обвинительных заключений уже превысило цифру 2000", - говорит источник в Пентагоне.

Monday, November 20, 2017

ITALIANO -- BENJAMIN FULFORD: 20:11:2017


L'epurazione della cabala Khazariana accelera: Tempesta dei Marines sul Quartiere Generale della  CIA; Oltre 2000 gli incriminati negli Stati Uniti; Collassa la rete di controllo in Europa


20 novembre, 2017
L'epurazione della cabala satanica khazariana che ha trasformato in uno spietato maligno l'Occidente sta accelerando a un ritmo innegabile. Soprattutto, fonti del Pentagono confermano i numerosi report apparsi su Internet che i Marines, la scorsa settimana,   hanno preso d'assalto il Quartier Generale della CIA. Uno degli obiettivi era chiudere l'Operazione Mockingbird, il gruppo della CIA che ha trasformato i mass media, così come Google, Facebook, ecc. in propaganda del controllo mentale di massa, affermano fonti dell'NSA.


Anche gli eredi istituzionali del gruppo che ha assassinato il presidente John F. Kennedy sono caduti nella retata, secondo le fonti del Pentagono. "Il Dipartimento di Giustizia e [Consigliere speciale Robert] Mueller stanno facendo gli straordinari , i capi di accusa possono superare 2000 crimini", dice una fonte del Pentagono.

Queste mosse, combinate con l'epurazione di tutti i reali e militari sauditi legati all'11 settembre, così come la rimozione del dittatore dello Zimbabwe Robert Mugabe e l'imminente rimozione del primo ministro israeliano satanista Benyamin Netanyahu, non lasciano dubbi sull'inizio dei tanto agognati  arresti e retate dei cabalisti in tutto il mondo.

Anche il gruppo familiare Rothschild / Saxe Gotha sta perdendo il controllo sull'Europa. In Germania, la cancelliera Angela Merkel (figlia di Hitler) non è riuscita a formare un nuovo governo. In Francia, un centinaio di legislatori del partito del presidente schiavo dei Rothschild, Emmanuel Macron, hanno disertato, mentre le proteste di massa, contro il governo dalle elezioni rubate, scoppiano in tutto il paese. In Inghilterra, il primo ministro schiava dei Rothschild Theresa May è anche questa impopolare e dovrebbe essere rimossa quanto prima.

POLSKI -- BENJAMIN FULFORD: 20:11:2017

Czystka chazarskiej kabały przyspiesza: szturm piechoty morskiej na siedzibę CIA, ponad 2000 nakazów aresztu w USA, utrata kontroli przez chazarów Europie

20 listopada 2017

Czystka satanistycznej chazarskiej kabały, który uczyniła tyle zła na Zachodzie, przyspiesza w sposób nie dający się zaprzeczyć. Co najważniejsze, informacje z Pentagonu potwierdzają liczne doniesienia z internetu, że piechota morska dokonała szturmu siedziby CIA w ubiegły weekend. Jednym z jego celów było spowodowanie zakończenia Operacji Przedrzeźniacz prowadzonej przez grupę CIA w mediach, również w Google i na Facebook, mającej je zamienić w instrumenty masowej kontroli umysłów twierdzą źródła NSA.
Instytucyjni spadkobiercy grupy odpowiedzialnej za zamordowanie prezydenta J.F. Kennedy’ego znajdują się również w okrążeniu twierdzą źródła Pentagonu. « Departament Sprawiedliwości i specjalny inspektor Robert Mueller pracują w nadgodzinach i nakazy aresztowania mogą przekroczyć liczbę 2000 » - potwierdzają te same źródła.
Powyższe działania, połączone z kompletną czystką tych członków rodziny królewskiej i wojskowych, którzy są powiązani z 9/11, jak również usunięcie dyktatora Zimbabwe Roberta Mugabe i mające wkrótce nastąpić usunięcie izraelskiego satanistycznego premiera Beniamina Netanyahu, nie pozostawiają wątpliwości o rozpoczęciu od dawna oczekiwanej serii aresztowań i neutralizacji członków kabały na całym świecie.
Natomiast w Europie grupa rodzin Rotszyldów i Saxe Gotha traci kontrolę. W Niemczech, Angela Merkel /córka Hitlera/ nie zdołała utworzyć nowego rządu. We Francji, setka prawodawców zrejterowała z partii prezydenta Emmanuela Macrona niewolnika Rotszyldów w obliczu masowych protestów w całym kraju przeciwko rządom człowieka, który objął władzę przy pomocy sfałszowanych wyborów. W Wielkiej Brytanii, premier Theresa May – niewolnik Rotszyldów – jest również niepopularna i oczekuje się jej rychłego usunięcia.

DEUTSCH -- BENJAMIN TRANSLATION: 20:11:2017


Säuberung der khazarischen Kabale beschleunigt sich: Marines stürmen CIA-Hauptquartier; über 2000 Angeklagte in US; Zusammenbruch des Kontrollgitters in Europa

20. November, 2017
Die Säuberung der satanischen khazarischen Kabale, die den Westen ins Böse verwandelt hat, beschleunigt sich mit unzweifelhaftem Tempo. Am Wichtigsten: Pentagon-Quellen bestätigen  mehrere Internetberichte, dass Marines am vergangenen Wochenende das CIA-Hauptquartier gestürmt haben. Eines der Ziele war, die Operation Mockingbird zu beenden, die CIA-Gruppe, die Massenmedien, genauso wie Google, Facebook usw. in Massengehirnwäschepropaganda [mass mind-control propaganda] verwandelt hat, sagen NSA-Quellen.
Die institutionellen Erben der Gruppe, die Präsident John F. Kennedy ermordet hat, werden ebenfalls zusammengetrieben, fügen Pentagon-Quellen hinzu. „Das Justizministerium und [Sonderermittler Robert] Mueller machen Überstunden und könnten über 2000 versiegelte Anklagen hinauskommen“, sagt eine Pentagon-Quelle.
Diese Züge, kombiniert mit der Säuberung all der saudischen Königlichen und Militärs, die mit dem 11. September verbunden sind, genauso wie die Entfernung des Diktators von Zimbabwe Robert Mugabe und der bevorstehenden Entfernung des israelischen satanischen Premierministers Benjamin Netanjahu lassen keinen Zweifel, dass die lang erwarteten Verhaftungen und das Einsammeln der Kabalemitglieder weltweit begonnen hat.
Die Rothschild/Sachsen-Gotha-Familiengruppe verliert ebenfalls die Kontrolle über Europa. In Deutschland hat Kanzlerin Angela Merkel (Hitlers Tochter) es nicht geschafft, eine neue Regierung zu bilden. In Frankreich haben hundert Mitglieder die Partei des Rothschild-Sklaven Präsident Emmanuel Macron verlassen, ein Massenprotest gegen seine die Wahl stehlenden Regelbruch über das ganze Land. In England ist Rothschild-Sklaven-Premierministerin Theresa May ebenfalls unbeliebt und ihre Entfernung wird bald erwartet.
Inzwischen traf sich in Japan letzte Woche Admiral Harry Harris, Kommandeur des  United-States-Pazifikkommandos, mit dem Sklaven-Premierminister Shinzo Abe. Quellen zufolge, die bei diesen Treffen waren, hat Abe Harris gesagt, das Japan Konzentrationslager vorbereitet für die Flut von nordkoreanischen Flüchtlingen, deren Eintreffen Abe erwartet, sowie Harris einen Krieg mit diesem Land provoziert. Harris sagte Abe, er würde „sicherstellen, dass Nordkorea gestoppt“ würde, sagte die Quelle.

ENGLISH – BENJAMIN FULFORD: 20:11:2017

Khazarian cabal purge accelerates:  Marines storm CIA HQ;  Over 2000 indicted in U.S.;  Collapse of control grid in Europe


November 20, 2017
The purge of the Satanic Khazarian cabal that turned the West evil is accelerating at an undeniable pace.  Most importantly, Pentagon sources confirm multiple Internet reports that Marines stormed the CIA headquarters this past weekend.  One of the aims was to shut down Operation Mockingbird, the CIA group that turned the mass media, as well as Google, Facebook, etc. into mass mind-control propaganda, say NSA sources.

The institutional heirs to the group that murdered President John F. Kennedy are also being rounded up, according to Pentagon sources.  “The Department of Justice and [Special Counsel Robert] Mueller are working overtime and may exceed 2000 sealed indictments,” a Pentagon source says.

These moves, combined with the purge of all the Saudi royals and military who were linked to 9/11, as well as the removal of Zimbabwe dictator Robert Mugabe and the imminent removal of Israeli satanist Prime Minister Benyamin Netanyahu, leave no doubt that the long-awaited arrests and roundups of cabalists worldwide has begun.

The Rothschild/Saxe Gotha family group is also losing control over Europe.  In Germany, Chancellor Angela Merkel (Hitler’s daughter) failed to form a new government.  In France, a hundred legislators from Rothschild-slave President Emmanuel Macron’s party have defected, as mass protests against this election-stealer’s rule break out all across the country.  In England, Rothschild-slave Prime Minister Theresa May is also unpopular and expected to be removed soon.

Meanwhile in Japan, Admiral Harry Harris, Commander of the United States Pacific Command, met with slave Prime Minister Shinzo Abe last week.  According to sources who were at the meeting, Abe told Harris that…


Source: Antimatrix.org

Saturday, November 18, 2017

CASTELLANO: BENJAMIN FULFORD: 13:11:2017

  


13 Noviembre 2017La gran purga de mafiosos jázaros continúa, ya que cientos de arrestos de príncipes, generales y políticos sauditas ahora están siendo seguidos con las 842 acusaciones selladas contra gánsteres jázaros de alto rango en los EE. UU., Confirmadas por el Pentágono, la CIA y otras fuentes.

Fuentes del Pentágono enviaron las fotos a continuación mostrando a Hillary Clinton y al senador estadounidense John “Daesh” McCain “detenidos con botas ortopédicas para ocultar laa tobillera con GPS en su pierna derecha”.
El hecho es que la mayoría de los políticos en Washington, DC se han vuelto muy ricos desde que se dedicaron a la política, en formas que no pueden ser justificadas remotamente por sus salarios. Esto significa que la mayoría han sido sobornados, y es por eso que la mayoría de ellos van a ir a la cárcel. Nancy Pelosi, líder de la minoría de la Cámara de Representantes, ha estado actuado deliberadamente de forma senil en público recientemente para tener una excusa médica y evitar su arresto, dicen fuentes de la NSA.

FRANÇAIS -- BENJAMIN FULFORD: 13:11:2017

Démantèlement de la Mafia Khazar : des centaines d’arrestations Saoudiennes suivies de centaines d’autres aux États-Unis

le 13 novembre 2017
Benjamin Fulford
La grande purge des mafieux Khazars se poursuit alors que des centaines d’arrestations de princes, généraux et politiciens Saoudiens sont maintenant suivies de 842 inculpations contre des dirigeants des gangsters Khazars aux Etats-Unis, confirmées par le Pentagone, la CIA et d’autres sources.
Des sources du Pentagone ont envoyé les photos ci-dessous montrant Hillary Clinton et le Sénateur John « Daesh » McCain « en détention portant une orthèse orthopédique de membres inférieurs pour dissimuler le bracelet GPS électronique sur leur jambe droite ».  (En cas d’éloignement des limites autorisées l’individu reçoit 30 mg de sédatif Carfentanil qui est injecté dans l'artère tibiale et qui provoque la mort instantanée accompagnée d'une explosion de gaz. NdT)
Ci-dessus dispositif électronique de la jambe droite du Sénateur McCain et d’Hillary Clinton
En fait, la plupart des politiciens de Washington D.C. se sont énormément enrichis en faisant de la politique, et cela ne peut pas s’expliquer par leurs émoluments. Cela signifie que la plupart d’entre eux ont été corrompus, et c’est pourquoi la plupart d’entre eux vont aller en prison. Le représentant de la minorité à la Chambre des Représentants du Congrès, Nancy Pelosi, a délibérément simulé une sénilité en public récemment prétextant un problème de santé pour éviter d’être arrêtée, selon des sources de la NSA.

Wednesday, November 15, 2017

POLSKI -- BENJAMIN FULFORD: 13:11:2017

Likwidacja chazarskiej mafii: setki aresztowań w Arabii Saudyjskiej i następnie w USA

13 listopada 2017
Trwa wielka czystka chazarskiej mafii: po aresztowaniach setek saudyjskich książąt, generałów i polityków obecnie mają miejsce aresztowania 842 chazarskich gangsterów w USA, potwierdzone przez Pentagon, CIA i inne źródła.
Informatorzy z Pentagonu przesłali zdjęcia przedstawiające Hillary Clinton i senatora USA Johna Daesh McCaina noszących po zatrzymaniu obuwie ortopedyczne w celu ukrycia bransolety GPS na prawej nodze nad kostką.
Faktem jest, że większość polityków w Waszyngtonie D.C. bardzo się wzbogaciła po wejściu do polityki nieproporcjonalnie do ich oficjalnych dochodów. Oznacza to, że większość została przekupiona i dlatego większość z nich zostanie zaaresztowana. Nancy Pelosi, przywódca mniejszości w kongresie, ostatnio specjalnie okazywała symptomy starczej degeneracji w publicznych wystąpieniach aby uzyskać medyczny pretekst do uniknięcia aresztowania twierdzą źródła w NSA. Według tych samych źródeł, masowa strzelanina mająca miejsce w Las Vegas w dniu 1 października miała na celu odwrócenie uwagi przez płatnych morderców zatrudnionych przez firmę bezpieczeństwa G4S http://www.g4s.com/ wynajętą przez Georga Busha seniora od planowanego zamachu na prezydenta Donalda Trumpa i saudyjskiego następcę tronu Muhammada Bin Sultana /MBS/. 

Nederlands -- BENJAMIN FULFORD: 13:11:2017


Khazarian mob takedown:  Hundreds of Saudi arrests followed by hundreds of U.S. arrests

13 november 2017


De grote wegzuivering van Khazariaanse gangsters gaat verder terwijl de honderden arrestaties van Saudische prinsen, generaals en politici nu worden gevolgd met de 842 verzegelde aanklachten tegen senior Khazariaanse gangsters in de V.S., bevestigen Pentagon, CIA en andere bronnen.

Pentagonbronnen stuurden de foto’s die hieronder staan waarop te zien is dat Hillary Clinton en V.S. senator John “Daesh” McCain “in verzekerde bewaring verkeren en orthopedische schoenen dragen om hun GPS enkelarmband aan hun rechter been te verbergen.”

Het is een feit dat de meeste politici in Washington D.C. erg rijk zijn geworden sinds ze in de politiek zitten, op manieren die op geen enkele wijze gerechtvaardigd kunnen worden door hun salaris. Dit betekent dat de meesten zijn omgekocht en dat is waarom de meesten van hen naar de gevangenis zullen gaan. House Minderheidsleider Nancy Pelosi doet in het openbaar expres alsof ze seniel is om een medisch excuus te hebben om arrestatie te voorkomen, zeggen NSA bronnen.

CHINESE -- BENJAMIN FULFORD: 13:11:2017


The great purge of Khazarian mobsters continues as hundreds of arrests of Saudi princes, generals, and politicians is now being followed up with the 842 sealed indictments against senior Khazarian gangsters in the U.S., confirmed by Pentagon, CIA, and other sources.
五角大楼方面已经确认,对可萨暴徒们浩大的清洗,随着数百名沙特王子、将军、和政客们被逮捕,而正在持续着。紧随其后的,是现在正在进行的,交送给美国高级可萨歹徒们的法庭传票和起诉书。


Pentagon sources sent the photos below showing Hillary Clinton and U.S. Senator John “Daesh” McCain “in custody wearing orthopedic boots to hide GPS ankle bracelet on their right leg.”
五角大楼的消息来源发来了以下照片,显示出希拉里·克林顿和美国参议员约翰·达伊沙·麦凯恩已经被拘留,并且右脚穿着石膏靴子,以此来掩盖他们右脚上锁着的全球卫星定位系统电子脚镣。


The fact is that most politicians in Washington, D.C. have become very rich since joining politics, in ways that cannot be remotely justified by their salaries.  This means most have been bribed, and that is why most of them are going to go to jail. House Minority Leader Nancy Pelosi has been deliberately acting senile in public recently in order to have a medical excuse to avoid arrest, NSA sources say.
美国国家安全局的消息来源说,事实上,华盛顿特区的大部分政客们,在从政之后都变得非常富有,这跟他们的工资收入极不相符。这意味着他们大部分人都被贿赂了,并且那就是为什么他们大部分人即将进监狱的原因。众议院少数党领袖南茜·佩洛西已经在公众场合故意表现出老年痴呆,以便用健康状况作为借口,去避免被逮捕。

These same NSA sources are now saying the mass shooting that took place in Las Vegas on October 1 was an attempt by mercenaries working for the G4S security company http://www.g4s.com/ hired by George Bush Sr. to create a distraction in order to kill U.S. President Donald Trump and Saudi Crown Prince Muhammad Bin Sultan (MBS).  Trump and MBS were meeting in secret at the suites in the Mandalay Bay Hotel, owned by MBS, to discuss the mass arrest of the perpetrators of the 9/11 terror attacks, these sources say.
这名美国国家安全局的消息来源现在说,2017101日发生的拉斯维加斯大规模枪击案,是老布什从G4S安保公司http://www.g4s.com/那里雇佣来的雇佣兵们,所进行的一个尝试,目的是制造一个注意力分散,以便去杀掉美国总统唐纳德·川普和沙特王储穆罕默德··苏丹(MBS)。这些消息来源说,当时,川普和穆罕默德··苏丹,正在枪手开枪时所在的那家拉斯维加斯曼德勒海湾大酒店里秘密会谈,这家酒店是穆罕默德··苏丹所拥有的,他们在这里秘密会谈是为了讨论大规模逮捕911恐怖袭击的肇事者。

MARIA Z. + MARGARITA S.


Part II

PUTIN AT VALDAI

Putin at Valdai 2017 - PT from Roberto Petitpas on Vimeo.


FULL TEXT OF THE ORIGINAL SPEECH WRITTEN AND PRONOUNCED BY VLADIMIR PUTIN AT THE VALDAI DISCUSSION CLUB ON OCTOBER 19, 2017 -- A TRUE HISTORIC DOCUMENT

# NO WAR #NO NATO

# NO WAR #NO NATO

Sostieni la campagna per l'uscita dell'Italia dalla NATO - per un’Italia neutrale.
FIRMA QUESTA PETIZIONE SIGN THIS PETITION ПОДПИСАТЬ ЭТУ ПЕТИЦИЮ


NATO MEMBERS:

AL - SIGN THIS PETITION; DE - UNTERZEICHNE DIESE PETITION; BE- SIGNEZ CETTE PÉTITION; BG - ПОКАЗВАЙТЕ ТОВА ПЕТИЦИЯ; CA - SIGN THIS PETITION/SIGNEZ CETTE PÉTITION; HR - ZNAJATI OVAJ PETICIJU; DK - SIGN DENNE PETITION; SK - PODPORUJTE TÚTO PETICIU; SI - PRIJAVITE TO PETICIJO; ES- FIRMA ESTA PETICIÓN; EUA - SIGN THIS PETITION; EE - SIGN THIS PETITION; FR - SIGNEZ CETTE PÉTITION; GR - Υπογράψτε αυτήν την αναφορά; NL - TEKEN DEZE PETITIE; HU - ÍRJA ALÁ EZT A PETÍCIÓT; IT - FIRMA QUESTA PETIZIONE; ISL - SIGNU ÞESSA PETITION; LV - PAZIŅOJIET šo PETITION; LT - PADARYTI ŠĮ PETŽIĄ; LU - REGISTER DIR PETITIOUN; NO - SIGNER DENNE UNDERSKRIFTSKAMPANJEN; PL - PODPISZ TĄ PETYCJE; PT - ASSINE ESTA PETIÇÃO; GB - SIGN THIS PETITION; RO - SEMNEAZĂ ACEASTĂ PETIȚIE; CZ - Podejte tuto petici; TR - BU DİLEKÇEYİ İMZALA


anti

Unless YOU, individually, wake up and raise your voice and strength against the all pervading evil,

no one, LITERALLY, is going to do it for you,

and precisely

because your very consciousness and awareness

remain on the level of some blind believer in the "bright future of mankind"


PUTIN
AVAILABLE IN FRENCH, ROMANIAN, PORTUGUESE
2017 FSB Meeting - EN from Roberto Petitpas on Vimeo.putin

BF“Glory to God in the highest, and on Earth

Peace, Good Will toward men.”

This Christmas, Give Peace.BJ 2 FEV
UPDATES ON THURSDAY MORNINGS

AT 08:00 H GMT


Translations in German

Dear Friends,

Due to health issues, Manavika cannot translate for an indefinite period of time.

Being so, I kindly ask to the German Readers proficient in English and that

have availability to take assignment of this task to kindly contact me

through my email luisavasconcellos2012@gmail.com.

Many thanks in advance.